Условия за ползване  на този сайт - Флайинг Карго България ООД

Условия за ползване  на този сайт - Флайинг Карго България ООД

С достъпа си до този сайт, вие се съгласявате с настоящите Условия за ползване, всички приложими закони и подзаконови актове, както и с вашата отговорност за спазване на всички приложими местни закони. Ако не сте съгласни с някое от тези условия, моля прекратете изполсването на този сайт.Използваните материалите в този уеб сайт, са защитени от приложимото авторското право и сходните му права.Използването на информация или материали от този сайт е изцяло на собствен риск, за което ние не носим отговорност. Вие следва да се уверите, че всички продукти, услуги или информация, достъпна чрез този сайт отговарят на вашите специфични изисквания.Този сайт съдържа материали, които са собственост на Флайинг Карго България ООД или притежаваме съответен лиценз за тях. Всички търговски марки, възпроизведени в този сайт, които не са собственост на Флайинг Карго България ООД или не притежаваме лиценз за тях, са разрешени за употреба по отношение на сайта. Неправомерното използване на този сайт може да доведе до иск за щети и / или да бъде незаконно.Този сайт съдържа връзки към други сайтове. Тези връзки са предоставени за ваше удобство и за допълнителна информация. Това не означава, че ние одобряваме тези сайтове. Ние не носим отговорност за съдържанието на свързаните сайтове.Материалите в сайта на Флайинг Карго България ЕООД, се предоставят “каквито са”. Флайинг Карго България ООД не дава гаранции, явни или по подразбиране, отхвърля и отрича всички други гаранции, включително, но не само, подразбиращи се гаранции или условия за продажба, удовлетворяване на изисквания или липса на нарушение на интелектуалната собственост или други права. Освен това, Флайинг Карго България ООД не дава гаранции и не поема отговорност относно точността, получените резултати, или надеждността на използването на материалите на своя интернет сайт или други материали и сайтове, свързани с този сайт. В никакъв случай Флайинг Карго България ООД или неговите доставчици не носят отговорност за каквито и да било вреди (включително, но не само, обезщетение за загуба на данни или печалба, или поради спиране на работа), произтичащи от използването или невъзможността за използване на материалите от сайта на Флайинг Карго България ООД, дори и ако Флайинг Карго България ООД или упълномощен представител на компанията е бил уведомен устно или писмено за възможността от такива щети. Материалите, използвани в този сайт може да съдържат технически, печатни, или други грешки. Флайинг Карго България ООД не гарантира, че материалите в този сайт са точни, пълни, или актуални. Флайинг Каррго България ЕООД може да прави промени на своя сайт по всяко време без предизвестие, без да поема ангажимент за своевременна актуализация на информацията. Флайинг Карго България ЕООД не е прегледал всички сайтове, свързани с неговия и не носи отговорност за съдържанието на който и да е такъв свързан сайт. Включването на някоя връзка не означава одобрение от стрна на Флайинг Карго България ООД на такъв сайт. Използването на такива свързани сайтове е на собствен риск на потребителя.Флайинг Карго България ООД може да промени тези Условия за ползване по всяко време без предизвестие. Чрез използване на този сайт вие се приемате текущата версия на тези Условия за ползване.Всяка претенция, свързана със сайта на Флайинг Карго България ООД се урежда съгласно законодателството на Република България.

Декларация за поверителност

Поверителността на информацията е много важна за нас. Съответно, ние разработихме тази политика, за да ви информираме как събираме, използваме събраната от вас лична информация.Общи положения:
  • Преди или по време на събиране на лична информация, ние определяме целите, за които ще я използваме.
  • Събраната от нас лична информация ще се използва единствено за изпълнението на тези цели, определени от нас и за други съвместими цели, освен ако не се получи съгласието на засегнатото лице или както се изисква от закона.
  • Събраната личната информация ще бъде запазена толкова дълго, колкото е необходимо за изпълнението на тези цели.
  • Ние ще събираме лична информация по законен и почтен начин и, когато е уместно, със знанието или съгласието на засегнатото лице.
  • Личните данни трябва да бъдат подходящи за целите, за които ще се използват, и, доколкото това е необходимо за тези цели, трябва да бъдат точни, пълни и актуални към дата на предоставянето им.
  • Ние ще защитим личната информация със всички разумни предпазни мерки за сигурност срещу загуба или кражба, както и от неоторизиран достъп, разкриване, копиране, използване или модификация.
Флайинг Карго България ООД работи в съответствие с тези принципи, за да защити поверителността на предоставената личната информация.

БЕЗПЛАТЕН НАЦИОНАЛЕН Телефон: 0800 11 000
ул. Източна тангента №100
София 1592
България

FedEx Express