Общи условия - Флайинг Карго България ООД

Общи условия - Флайинг Карго България ООД

“ФЛАЙИНГ КАРГО БЪЛГАРИЯ” ООД, КАТО ОФИЦИАЛЕН ЛИЦЕНЗИАНТ НА ФЕДЕРАЛ ЕКСПРЕС ЗА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ, ПРИЕМА ЗА СВОИ И ОРГАНИЗИРА ДЕЙНОСТТА СИ СЪГЛАСНО СЛЕДНИТЕ ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА КУРИЕРСКИ УСЛУГИ НА “ФЛАЙИНГ КАРГО БЪЛГАРИЯ” ООД, С тези Общи условия на договора между “ФЛАЙИНГ КАРГО БЪЛГАРИЯ” ООД неговите потребители се уреждат условията и реда за предоставяне на неуниверсални пощенски услуги. Тези Общи условия са задължителни за “ФЛАЙИНГ КАРГО БЪЛГАРИЯ” ООД и за потребителя и са неразделна част от индивидуалния договор сключен между тях, ако е сключен такъв. Потребители на услугите могат да бъдат всички физически лица, както и еднолични търговци и юридически лица. Настоящите условия за куриерски услуги ИЗКЛЮЧВАТ ПОЕМАНЕТО НА ОТГОВОРНОСТ от страна на “FedEx”, както и на неговите служители или агенти в случаите на загуба, щета или забавяне при определени обстоятелства; ОГРАНИЧАВАТ ОТГОВОРНОСТТА до посочени суми, където отговорността се поема и ИЗИСКВАТ СЪОБЩЕНИЕ ЗА ВЪЗНИКНАЛА ЩЕТА в рамките на определения за това срок. Изпращачите трябва внимателно да прочетат настоящите условия и където е необходимо да сключат застраховка, с цел да защитят интересите си. Доставките се извършват съгласно местни тарифи и условията на дъщерните компании, клонове или независими изпълнители на “FedEx”, които са приели пратката.
 • ПРИЛОЖИМОСТ
 • Настоящите Условия са валидни за превоз на пратки от и между избрани страни в света, ползващи следните услуги на “FedEx” (ако и където е приложимо): “FedEx International Next Flight”, “FedEx International First”, “FedEx International Priority”, “FedEx International Priority Freight”, “FedEx International Priority Plus”, “FedEx International Broker Select”, “FedEx International Priority Direct Distribution”, “FedEx International Economy”, “FedEx International Economy Freight”и “FedEx International Mail Service”. Тези услуги могат да бъдат променяни от страна на “FedEx”, при необходимост. При поискване, клиентите могат да бъдат информирани за районите, обслужвани от “FedEx”.
 • Превозването по въздух на пратка е предмет на Варшавската Конвенция от 12 октомври 1929 г., изменена с Хагския Протокол от 28 септември 1955 г. и последващите приложими протоколи, както и Конвенцията от Гуадалахара от 18 септември 1961 г. Пратките, транспортирани частично или само чрез сухопътен транспорт – чрез определено споразумение или по друг начин – в, към или от държава, която е страна по Конвенцията за договор за международен автомобилен превоз на товари (CMR) от 1956 г, с направените изменения, представляват предмет на тези условия. 
 • Тези условия заменят всички предишни публикувани условия на услугите, предоставяни от “FedEx”, за които тези условия са приложими. “FedEx” си запазва правото едностранно да извършва корекции, изменения, промени или добавки в настоящите условия без предизвестие. Тези условия са публикувани в печатен вариант и в електронен формат на: www.fedex.com. Електронният вариант на www.fedex.com има преимущество. Настоящите условия допълват и детайлизират общите условия на гърба на Въздушната товарителница. В случай на несъответствие между настоящите условия и условията на която и да е въздушна товарителница на “FedEx”, митническа декларация, означение, както и друга документация за превозвания товар, настоящите условия имат преимущество до степен, до която не противоречат с правилата, отнасящи се до поемането на отговорност за международен превоз от Варшавската Конвенция, други приложими договорености или други приложими тарифи. 
 • Настоящите условия (като този термин включва онези условия и конвенции, които са изрично посочени в този документ) представляват цялостното споразумение между страните и като предмет на Раздел  1.3, ще преобладават над, ще изключват и ще заместват всички останали устни или писмени условия, независимо къде те фигурират, и къде са направени, и по-специално, всички условия, които Изпращачът желае да включи, както и всички останали писмени или устни декларации във връзка с тези Условия. Изпращачът потвърждава, че не разчита на и няма претенции за различни условия, гаранции, условия и декларации, свързани с ползването на услугите, по този Договор. 
 •  Настоящите условия няма да бъдат отменени, променени или допълвани без изричното писмено съгласие между Изпращача и представител на “FedEx”, имащ изрично писмено разрешение за това. 
 • Изпращачът се обвързва чрез подписа на свой служител, сътрудник или агент върху въздушната товарителница.

1. ПРЕДОСТАВЯНИ УСЛУГИ

Операторът предоставя чрез пощенската си мрежа следните неуниверсални пощенски услуги:

1.1. Куриерски услуги;

2. ДЕФИНИЦИЯ

“Условия” означават настоящите Условия за куриерски услуги, като този термин също включва тези споразумения и конвенции, изрично упоменати в настоящото, с направените от “FedEx” актуализации. “FedEx”  означава “ФЛАЙИНГ КАРГО БЪЛГАРИЯ” ООД, като част от “Федерал Експрес Корпорейшън” /Federal Express Corporation/.. “Изпращач” или “Подател” означава лицето [физическо или юридическо лице], чието име е вписано във въздушната товарителница, като изпращач. “Получател” или “Адресат” означава лицето, чието име е вписано във въздушната товарителница. “Пакет” означава всеки отделен колет или предмет, приети от “FedEx”, включително и такива колети и предмети, подадени от Изпращача чрез използването на автоматизираните системи, измервателните устройства, митнически декларации и въздушни товарителници на “FedEx”. “Пратка” означава един или повече предмета, пакет или товар, придвижващи се с една въздушна товарителница. “Въздушна товарителница” означава всеки документ за превоз, митническа декларация, етикет, печат, електронен код, или подобни такива, използвани в транспортната система на “FedEx”. “Транспортни такси” означава таксите и сумите, определени или взети за превоз на Пратка от страна на “FedEx”, в съответствие с настоящите Условия, или с други условия или такси наложени в последствие, но не включващи други такси, които могат да бъдат начислени, като (без да се ограничават до) такси за декларирана стойност, такси за специално третиране на пратката, мита и данъци, и допълнителни такси. “Работен ден” означава всеки ден, в който е работен в държавата, от която произхожда пратката или в държавата на дестинация на пратката. Работните и почивните дни могат да варират според държавата, за която пратката се изпраща. Клиентите трябва да се свържат с “FedEx” в случай на срокове за доставки, които могат да бъдат засегнати. “Такси” означава транспортни такси и други налози или допълнителни такси, които са определени или наложени във връзка с транспортирането на Пратка, в съответствие с тези Условия, включително, но неограничено до Допълнителни такси, такси за декларирана стойност, такси за специално третиране на пратка, и допълнителни такси, подробно описани в настоящите Условия или всякакви други актуализирани условия, както и мита, данъци и други разходи, разумно понесени от “FedEx” във връзка с транспортиране на Пратката. “Декларирана стойност за превоз”, означава стойност, ако има такава, посочена от Изпращача във Въздушната товарителница, представляваша максималната стойност на отговорността на “FedEx” във връзка с транспортирането на пакета. Декларираната стойност за превоз не може да надхвърля Декларираната митническа стойност. “Декларирана митническа стойност“ означава продажната цена или възстановителната стойност на съдържанието на Пратката, както се изисква за целите за издаване на митническо разрешение. “Период за доставка (Гарантиран период)” означава обявеният гарантиран срок за обслужването на Пратката от страна на “FedEx”, като се вземат предвид изпращането на стоката, датата на изпращането, дестинацията, теглото и стойността на Пратката. “Номер на FedEx сметка” или “FedEx Сметка” означава номер, издаден от “FedEx” на клиент, като така се гарантира, че движението по сметката е обобщено от системата на “FedEx” и че платецът е заплатил съответната сметка. За транзакции “Сметка Изпращач”, “Сметка Получател” или “Сметка Трета страна” (вижте по-долу) не се приемат пакети, които нямат въведен валиден номер на FedEx сметка във въздушната товарителницата. Номерата на FedEx сметка не се прехвърлят. Злоупотреба , включваща неразрешено обединяване на Пратки, притежавани от различни страни, може да доведе до загуба на всички видове отстъпки и отказ да бъде извършено обслужване. Клиент, на когото е издадена FedEx Сметка носи отговорност за всички Такси по тази сметка, включително и за такива, начислени за неразрешена употреба. Притежателят на сметката е отговорен за съхранението на нейния номер. Номерът на сметката може да се разкрива единствено на лицата, упълномощени да оперират с пратки по тази сметка. При пропуск да се запази в тайна номера на FedEx сметката, същата може да премине в състояние “плащане само в брой”. Поставяне на сметка в състояние “плащане само в брой”, може да предизвика забавяне на пратките, тяхното отхвърляне или връщане, докато платежните задължения не бъдат изпълнени.

3. ТАРИФИ

Тарифите и офертите за обслужване от служителите и агентите на “FedEx” ще се базират на информация, предоставена от Изпращача, но крайната такса и услуги могат да варират, като се основават върху реално подадената Пратка и прилагането на настоящите Условия. “FedEx” не носи отговорност, нито ще извършва каквито и да е промени, възстановяване или приспадане на суми, получили се в резултат на несъответствие между тарифи или оферти, предложени преди подаването на Пратката, и тарифи и други такси, фактурирани на клиента. “FEDEX” ПРАВИ ОФЕРТИ И НЕ ПРАВИ ИЗЧИСЛЕНИЯ НА МИТА ИЛИ ДАНЪЦИ. Тарифите, които ще се прилагат, са валидните и приложими тарифи към момента на възлагането на поръчката.

  4. ФАКТУРИРАНЕ

 • Независимо от това, че “FedEx” си запазва правото да изисква плащане на всички Такси предварително, както е посочено в тези Условия, фактурите за незаплатени такси се заплащат без отстъпка в рамките на 15 дни от издаването на фактура. Фактури за мита и данъци се заплащат при получаване. Всички суми, незаплатени в определения за това срок ще се увеличават, без да е необходимо предварително разрешение и без предизвестие, с 15 % като ликвидни обезщетения за административни разходи, и се начислява годишна лихва в размер на 6% над ставката на Европейската централна банка, която се изчислява за започнал месец или максималния допустим лихвен процент, съгласно действащото законодателство, ако е по-нисък.
 • “Сметка Изпращач” или “Сметка Подател” означава, че таксите се фактурират на Изпращача.
 • “Сметка Получател” или “Сметка Адресат” означава, че таксите ще се фактурират на Получателя. За тази цел, същият трябва да има валиден номер на “FedEx” Сметка и този номер трябва да се въведе в съответното поле на въздушната товарителница. Пратки, които се фактурират на Получателя, се приемат за транспортиране единствено до посочени дестинации. Ако Получателят откаже да заплати, таксите автоматично се фактурират на името на Изпращача.
 • “Сметка Трета страна” означава, че таксите ще се фактурират на лице, различно от Изпращача или Получателя. Валидният номер на “FedEx” Сметката на третата страна трябва да се въведе в съответното поле на въздушната товарителница. Ако той не бъде въведен, или ако Третата страна не извърши плащането, таксите автоматично се фактурират на името на Изпращача, а митата и данъците – на Получателя.
 • Митата и данъците могат да бъдат определени според съдържанието на Пратката. “FedEx” не е задължен да извърши авансово плащане на митата и данъците и може да изиска от Изпращача, Получателя, или от носещата отговорност Трета страна да ги заплати на “FedEx”, преди “FedEx” да освободи от отговорност във връзка с плащане на каквито и да било мита и данъци. Подобни мита и данъци се начисляват на Получателя, освен ако във въздушната товарителницата не е отбелязано полето: “Мита и данъци по сметка на Изпращач“ или “Мита и данъци по сметка на Трета страна”, като в нея също така е въведен и валиден номер на “FedEx” Сметка. Тези опции са на разположение само за точно определени дестинации. При поискване, разполагаме с повече детайли относно дестинациите.
 • НЕЗАВИСИМО ОТ УКАЗАНИЯТА ЗА ПЛАЩАНЕ ИЛИ ДРУГИ РАЗПОРЕДБИ, ИЗПРАЩАЧЪТ ВИНАГИ НОСИ КРАЙНАТА ОТГОВОРНОСТ ЗА ТАКСИТЕ, ВКЛЮЧИТЕЛНО И ЗА МИТА И ДАНЪЦИ.
 • Таксите, изискващи конвертирането от валута, различна от валутата, в която Платецът извършва плащането, ще се изчисляват всекидневно, като се използва средната цена купува, получена от OANDA, Интернет услуга за обменен курс. Средната цена купува представлява средната цена, на която купувачите предлагат да закупуват валута, от продавачите в рамките на определен период. Този обменен курс може да се види на: www.oanda.com. Валутата на участващите страни-членки на Европейския Съюз имат законово установен обменен курс към еврото. Съществува и допълнителна такса за обмен от 1.75% за обмен на всякаква валута, която не е на валута на САЩ, към долари на САЩ, 2.3% за долари на САЩ към друга валута, и 2.0% при обмен на валути, които не са валути на САЩ. Не съществува такса за обмен между валути, свързани с еврото. Такси във валута, различна от долари на САЩ, които не са свободно конвертируеми, ще се конвертират в долари на САЩ и начислени на сметката на Платеца, по стойността й на свободния пазар или по официалния курс, по който “FedEx” има разрешение да закупи долари на САЩ в съответната валута, като наша преценка. Курсът, валиден към датата на изпълняване на пратката ще се използва за конвертиране на валута, която не е хиперинфлационна. Независимо от това, ние си запазваме правото да използваме обменен курс към датата на издаване на фактурата, а не на датата на изпълняване на пратката, в държави, където обменният курс е нестабилен.

5.   КОРЕКЦИИ ВЪВ ФАКТУРИТЕ/ОБЕМНО ТЕГЛО

5.1 “FedEx” може да подложи на проверка всяка въздушна товарителница, за да потвърди избраната услуга и теглото на  Пакета/Пратката. Ако въведените услуга или тегло са неправилни, “FedEx” има правото да извърши съответните корекции във въздушната товарителница, и във фактурата, като има право да начисли специална такса за това, че се е наложило да бъдат извършени такива корекции.

5.2 Когато въздушните товарителници са съставени от Изпращача чрез автоматизирано устройство за изпращане, евентуални пропуски или погрешно въведени данни във въздушна товарителница, отнасящи се до теглото и броя на Пакетите водят до фактура въз основа на определяне от страна на “FedEx” на броя транспортирани Пакети, както и обемното тегло към момента на фактуриране или стандартно зададено тегло на Пакет, определено от “FedEx”, която се предоставя при поиискване.

5.3 Таксите могат да се изчисляват съгласно стандарта за обем на Международната асоциация за въздушен транспорт (IATA) или обемното тегло. Според сега действащите стандарти на “IATA”, обемното тегло се определя чрез умножаването на дължината по височината по ширината на Пакета (всички в сантиметри) и като крайното число се раздели на 5000. Ако полученото число надвишава реалното тегло, могат да бъдата начислени допълнителни Такси за обемно тегло. Размерите на такива допълнителни Такси се предоставят при поискване и подлежат на промяна от “FedEx” без предизвестие.

6. ОТКАЗ ИЛИ ОТХВЪРЛЯНЕ НА ПРАТКИ

“FedEx” си запазва правото да отказва, задържа, отменя, забавя или връща всяка Пратка, по всяко време, ако такава Пратка по преценка на “FedEx” би могла да причини щети или да забави други Пратки, стоки или лица, или чиито превоз е забранен от закона или нарушава което и да е от настоящите Условия. Фактът, че “FedEx” приема дадена Пратка, не означава, че такава Пратка отговаря на действащото законодателство и разпоредби, или на настоящите условия.

7. ОГРАНИЧЕНИЯ

 • Ограниченията в размера и теглото на Пратките варират във всяка държава. Подробности за това се предоставят при поискване.
 • Не съществува ограничение относно общото тегло на Пратка, състояща се от много части, при условие че всеки отделен Пакет в Пратката не надвишава ограниченията за тегло на Пакет, специфични за държавата на дестинация. Пратки, надвишаващи 225 килограма, изискват предварително договаряне с “FedEx”. При поискване могат да се предоставят подробности.
 • Пратките “FedEx Envelope” /Плик/ и “FedEx Рак” /Пакет/ трябва да се подават в съответните опаковки на “FedEx”.
 • На една Въздушна товарителница не може да бъде посочена повече от един тип услуга, а с една Въздушна товарителница не може се изпраща повече от един Плик “FedEx”.
 • Изпращачът има право да изпрати не повече от десет различни стоки с една Въздушна товарителница.
 • Изпращач има правото да изпрати не повече от 999 Пакета с една Въздушна товарителница.

8. ПРЕДМЕТИ, КОИТО НЕ СЕ ПРИЕМАТ ЗА ТРАНСПОРТИРАНЕ

8.1 Следните предмети не се приемат за транспортиране до международни дестинации:
–   С ИЗКЛЮЧЕНИЕ НА ПРАТКИ С ОБЯВЕНА СТОЙНОСТ – МОНЕТИ, БАНКНОТИ, ПАРИЧНИ ЗНАЦИ, ЧЕКОВЕ ЗА ПЪТУВАНЕ, ПРЕДМЕТИ, ПРЕДСТАВЛЯВАЩИ ЦЕННОСТ ЗА ПОДАТЕЛЯ, ПЛАТИНА, ЗЛАТО, СРЕБРО, ОБРАБОТЕНИ ИЛИ НЕОБРАБОТЕНИ СКЪПОЦЕННИ КАМЪНИ И ДРУГИ ЦЕННИ ПРЕДМЕТИ , ДЖИРОСАНИ АКЦИИ, ОБЛИГАЦИИ И ЗАВЕРИТЕЛНИ ПИСМА
– ЕКСПЛОЗИВИ, ФОЙЕРВЕРКИ И ДРУГИ ЛЕСНО ЗАПАЛИМИ И ВЪЗПЛАМЕНИМИ ПРЕДМЕТИ;
– НАРКОТИЧНИ, УПОЙВАЩИ, ПСИХОТРОПНИ И ОТРОВНИ ВЕЩЕСТВА;
– ОРЪЖИЕ, БОЕПРИПАСИ, ПИРОТЕХНИЧЕСКИ ИЗДЕЛИЯ, ВЗРИВНИ, ЗАПАЛИТЕЛНИ ИЛИ ДРУГИ ОПАСНИ ВЕЩЕСТВА И ПРЕДМЕТИ;
– ПРОТИВОРЕЧАЩИ НА НРАВСТВЕНИТЕ НОРМИ ПРЕДМЕТИ;
– ПРЕДМЕТИ И ВЕЩЕСТВА, КОИТО ПОРАДИ СВОЕТО ЕСТЕСТВО ИЛИ ОПАКОВКА ПРЕДСТАВЛЯВАТ ОПАСНОСТ ЗА ЖИВОТА ИЛИ ЗДРАВЕТО НА ПОЩЕНСКИТЕ СЛУЖИТЕЛИ ИЛИ НА ДРУГИ ЛИЦА ИЛИ МОГАТ ДА ЗАМЪРСЯТ ИЛИ ПОВРЕДЯТ ДРУГИ ПРАТКИ И СЪОРЪЖЕНИЯ; РЕЛИГИОЗНИ МАТЕРИАЛИ НА ЗАБРАНЕНИ ИЛИ НЕРЕГИСТРИРАНИ В СТРАНАТА СЕКТИ И ОРГАНИЗАЦИИ; ДВИЖИМИ ПАМЕТНИЦИ НА КУЛТУРАТА, ЗА КОИТО НЯМА ИЗДАДЕНО РАЗРЕШЕНИЕ ИЛИ СЕРТИФИКАТ.
– ДРУГИ ВЕЩЕСТВА И ПРЕДМЕТИ, ПОСОЧЕНИ В МЕЖДУНАРОДНИ ДОГОВОРИ, КАКТО И ПРЕДМЕТИ, ВНАСЯНЕТО ИЛИ РАЗПРОСТРАНЯВАНЕТО НА КОИТО Е ЗАБРАНЕНО В СТРАНАТА НА МЕСТОНАЗНАЧЕНИЕТО.

 • – ЧОВЕШКИ ТРУПОВЕ, ОРГАНИ И ЧАСТИ НА ТЯЛОТО, ЧОВЕШКИ И ЖИВОТИНСКИ ЕМБРИОНИ, КРЕМИРАНИ ИЛИ ЕКСХУМИРАНИ ТЛЕННИ ОСТАНКИ, С ИЗКЛЮЧЕНИЕ НА КРЪВ, УРИНА И ДРУГИ ТЕЧНИ ДИАГНОСТИЧНИ ОБРАЗЦИ, ПОСОЧЕНИ В РАЗДЕЛ 9.4.;
 • – ПРАТКИ ДО “APO / FPO” АДРЕСИ;
 • – ПРАТКИ С НАЛОЖЕН ПЛАТЕЖ;
 • – ОГНЕСТРЕЛНИ ОРЪЖИЯ, СРЕДСТВА ЗА ВЪОРЪЖАВАНЕ, АМУНИЦИИ И ЧАСТИ ЗА ТЯХ;
 • – ХРАНИТЕЛНИ СТОКИ, МАЛОТРАЙНИ ХРАНИТЕЛНИ СТОКИ И НАПИТКИ, ИЗИСКВАЩИ ОХЛАЖДАНЕ ИЛИ ДРУГ ВИД КОНТРОЛ НА ОКОЛНАТА СРЕДА;
 • – РАСТЕНИЯ И МАТЕРИАЛИ ЗА РАЗСАД, ВКЛЮЧИТЕЛНО СЕМЕНА И ОТРЯЗАНИ ЦВЕТOВЕ (ОТРЯЗАНИ ЦВЕТOВЕ СЕ ПРИЕМАТ ЗА ТРАНСПОРТИРАНЕ ЗА ОПРЕДЕЛЕНИ ДЕСТИНАЦИИ, ИНФОРМАЦИЯ МОЖЕ ДА СЕ ПОЛУЧИ ПРИ ПОИСКВАНЕ);
 • – ЛОТАРИЙНИ БИЛЕТИ, УСТРОЙСТВА ЗА ХАЗАРТНИ ИГРИ;
 • – МАЛОТРАЙНИ СТОКИ (РАЗЛИЧНИ ОТ ТЕЗИ В РАЗДЕЛ (7));
 • – ЛИЧНИ ВЕЩИ, ЗА КОИТО ВНОСИТЕЛЯТ ЗАЯВЯВА БЕЗМИТЕН ВНОС;
 • – ПОРНОГРАФИЯ;
 • – ПРАТКИ, КОИТО СЕ ОБРАБОТВАТ ПО
 • – КАРНЕТИ (позволяващи временен внос за мостра и др., без заплащане на мито) освен ако няма предварителна договорка.
 • – ИСК ЗА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА МИТО (искане за връщане на вносни мита по време на износа) освен ако няма предварителна договорка.
 • – ОБЛИГАЦИИ ЗА ВРЕМЕНЕН ВНОС (позволяват временния внос за ремонт, и др.) освен ако няма предварителна договорка.
 • Акредитиви;
 • – ОПАСНИ ОТПАДЪЦИ, ВКЛЮЧВАЩИ, НО БЕЗ ДА СЕ ОГРАНИЧАВАТ ДО ИЗПОЛЗВАНИ ХИПОДЕРМИЧНИ ИГЛИ И/ИЛИ СПРИНЦОВКИ ИЛИ МЕДИЦИНСКИ ОТПАДЪЦИ;
 • – МОКЪР ЛЕД (ЗАМРАЗЕНА ВОДА), освен ако опаковката не е предварително одобрена от Департамента за дизайн и разработки на “FedEx” преди транспортирането;
 • – ПРАТКИ, ИЗИСКВАЩИ “FEDEX” ДА ПОЛУЧИ СПЕЦИАЛЕН ЛИЦЕНЗ ИЛИ РАЗРЕШЕНИЕ ЗА ТРАНСПОРТИРАНЕ, ВНОС ИЛИ ИЗНОС;
 • – ПРАТКИ, ЧИИТО ПРЕВОЗ, ВНОС ИЛИ ИЗНОС СА ЗАБРАНЕНИ СЪС ЗАКОН, СТАТУТ ИЛИ РАЗПОРЕДБА;
 • – ПРАТКИ, ЧИЯТО ДЕКЛАРИРАНА МИТНИЧЕСКА СТОЙНОСТ НАДВИШАВА РАЗРЕШЕНОТО (Вж. Раздел 18: ДЕКЛАРИРАНА СТОЙНОСТ И ОГРАНИЧЕНА ОТГОВОРНОСТ);
 • – ОПАСНИ СТОКИ, С ИЗКЛЮЧЕНИЕТО НА ПОЗВОЛЕНИТЕ В РАЗДЕЛ “ОПАСНИ СТОКИ” ОТ НАСТОЯЩИТЕ УСЛОВИЯ;
 • – МЪРТВИ ЖИВОТНИ ИЛИ ПРЕПАРИРАНИ ЖИВОТНИ;
 • – МОКРИ, ТЕЧАЩИ ИЛИ ИЗДАВАЩИ ВСЯКАКЪВ ВИД МИРИЗМА ОПАКОВКИ;
 • – ОПАКОВКИ, ОПАКОВАНИ В АМБАЛАЖНА ХАРТИЯ;
 • – ЖИВИ ЖИВОТНИ и насекоми, ОСВЕН КОГАТО ПРАТКАТА Е КООРДИНИРАНА С И ОДОБРЕНА ОТ ОТДЕЛ “ЖИВИ ЖИВОТНИ” на “FEDEX”. ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНО СЪДЕЙСТВИЕ КЛИЕНТИТЕ МОГАТ ДА СЕ СВЪРЖАТ С МЕСТЕН КЛОН НА “FEDEX”. НЕ СЕ ПРИЕМАТ ДОМАШНИ ЖИВОТНИ И ЖИВИ РИБИ.
9. “FedEx” не поема отговорност за Пратки съдържащи предмети по т. 8, независимо как те са приети (включително приети по погрешка или след уведомяване).
 • За определен вид стоки могат да се прилагат допълнителни ограничения в зависимост от дестинацията и услугата, както и изборът на услуга, както и могат да се изискват различни митнически разрешения и разрешения от регулаторните органи, както това съответно увеличава периода на транзитното преминаване. “FedEx” си запазва правото да не приеме за транспортиране Опаковки поради тези ограничения или поради съображения за сигурност и безопасност. “FedEx” си запазва правото да наложи административна такса за отхвърлени Опаковки, както и сумата за връщането на стоката, където е приложимо, на Изпращача. Повече информация можете да получите при поискване.
 • Гаранцията “Връщане на пари” (Вж. Раздел 17) не е приложима за предмети, неприемливи за транспортиране.

10. УСЛОВИЯ ЗА ПРИЕМАНЕ И ДОСТАВЯНЕ НА ПОЩЕНСКИ ПРАТКИ, ОПАКОВАНЕ И МАРКИРОВКА, СРОКОВЕ ЗА ДОСТАВКА НА ПРАТКИ

10.1. Куриерските пратки се приемат и предават от куриер на Подателя и Получателя пряко или на упълномощено от тях лице, съгласно условията на товарителницата, на адрес или в офис на “FedEx”.

10.2. При изпращане на пратка, всички данни в товарителницата се попълват съгласно указанията на Подателя. Обявяването на точен адрес (населено място, улица, жилищен квартал, блок, номер, вход, етаж, апартамент, пощенски код и др.) на Подател и Получател е задължително.

10.3. С подписа си върху товарителницата Подателят заявява, че потвърждава вписаните данни, поема отговорност, ако вписаните данни са неточни или неверни, запознат е и приема и ще спазва настоящите Общи условия.

10.4.  Всички опаковки на куриерските пратки трябва да бъдат приготвени и опаковани от Подателя с цел безопасно транспортиране с въздушен или сухоземен транспорт с прилагане на необходимата и обичайна грижа. Всяка Пратка трябва да бъде четливо и трайно надписана с името, улицата, града, държавата, включително и пощенския код на Подателя и Получателя.

10.5.Всякакви предмети, които могат да бъдат лесно повредени при определени условия, които могат да настъпят при транспортиране с въздушен превоз, като промени в температурата или атмосферното налягане, трябва да бъдат защитени от Изпращача.

10.6.“FedEx” не осигурява транспорт с контролирана температура. При никакви обстоятелства “FedEx” не е задължен да добавя сух лед при пратките, независимо от евентуални писмени или устни споразумения между клиента и “FedEx” във връзка с това.

10.7.“FedEx” не носи отговорност за щети, възникнали вследствие  на промяната в температурата и налягането.

10.8. В случай на отказ от страна на Получателя да получи пратката, това обстоятелство се вписва в товарителницата и се удостоверява с подпис на Получателя. В случай на отказ от страна на Получателя да положи подпис, това се удостоверява от куриера, осъществяващ доставката на пратката.

10.9. “FedEx” определя срокове на доставяне на пощенските пратки, в зависимост от вида им и населеното място, от което са изпратени и към което са предназначени.Сроковете за доставка между населемите места са видни на https://www.fedex.com/ratefinder/home?source=gh&cc=bg&language=en

11.  ИНСПЕКТИРАНЕ НА ПРАТКИ

11.1 “FedEx” има право по своя преценка или по искане от страна на компетентните власти, да отвори и да инспектира Пратка по всяко време, без да носи каквато и да е отговорност.

11.2 В съответствие с действащите разпоредби в различните юрисдикции, “FedEx” трябва да извършва преглед на пратките с рентген в някои случаи. “FedEx” може да предприеме такъв преглед, а Изпращачът и Получателят не могат да предявят иск за възможни щети, възникнали в резултат на прегледа.

12. МИТНИЧЕСКО РАЗРЕШЕНИЕ

 • Всички Пратки, които преминават национални граници, трябва да притежават митническо разрешение за преминаване, преди да се доставят на Получателя.
 • Изпращачът носи отговорност да подсигури цялата необходима документация, в допълнение на Въздушната товарителница, представена и точно попълнена в съответствие с действащото законодателство, правила и разпоредби, включително, но не ограничено до митнически разпоредби, закони за внос и износ, както и правителствени разпоредби на всяка държава до, от, през и над която се транспортира Пратката. В случай на пропуск да се предостави и/или попълни точно такава документация (включително Въздушна товарителницата), “FedEx” няма да носи отговорност пред Изпращача или пред друго лице за загуби, разходи или забавяне поради пропуска на Изпращача да се съобрази с тази разпоредба. Когато Пратките са задържани от Митническите служби или други служби поради неправилна или липсваща документация, “ FedEx” може да опита първо да уведоми Получателя. Ако местното законодателство изисква правилната информация или документация да бъдат предоставени от Получателя, а Получателят пропусне да извърши това, в рамките на разумен срок, определен от “Fedex”, тогава Пратката може да се приеме за такава, която не може да бъде доставена (Вж. “Пратки, които не могат да бъдат доставени”). Aко Получателят пропусне да предостави изискваната информация или документация, а местните закони позволяват на Изпращача да предоставя същите, “FedEx” може да се опита да уведоми Изпращача. Ако Изпращачът също пропусне да предостави изискваната информация или документация в рамките на разумен срок, определен от “Fedex”, тогава Пратката може да се приеме за такава, която не може да се достави. “FedEx” не поема отговорност за невъзможността си да извърши доставка поради неправилната или липсващата документация, независимо дали се опитва да уведоми Получателя или Изпращача. “FedEx” си запазва правото да начислява административна такса за получаването на коригирана или пълна информация.
 • “FedEx” си запазва правото да начислява допълнителни Такси за митнически разрешения или за допълнителни услуги освен издаването на митническите разрешения за Пратки (“Допълнителни такси”). Клиентите следва да се свържат с “FedEx” за повече информация относно Допълнителните такси.
13. МИТА И ДАНЪЦИ
 • Без ущърб на Раздел 4.5 и 4.6, “FedEx” може да предпочете да плати от името на страната, отговорна за плащането (“Платец”), всички мита и данъци, начислени от Митническите служби. За всички Пратки “FedEx” може да се свърже с Платеца преди приключването на издаване на митническо разрешение, за да потвърди възстановяването на авансово заплатените суми. По своя преценка “FedEx” може да изиска потвърждение за възстановяване на сумата, като условие за извършване на освобождаване и доставка, включително, но без да се ограничава до случаи на доставка до Получатели, които “Fedex” счита, че са неплатежоспособни, както и при доставка на Пратки, които са с висока декларирана стойност.
 • В случай че Получателят или трета страна, от която се изисква потвърждението за възстановяване на сумата, откаже да заплати митата и данъците, необходими за освобождаването на Пратката от Митницата, “FedEx” може да се свърже с Изпращача. В случай, че Изпращачът откаже да извърши съответните действия, за да възстанови заплатените от “FedEx” суми, Пратката се връща на Изпращача, оставя се в склад за стандартни пратки или в Митнически склад, или се счита за такава, която не може да бъде доставена (Вж. “Пратки, които не могат да бъдат доставени”). В такъв случай Изпращачът носи отговорност за заплащането както на първоначалните такси, така и на таксите за връщане на Пратката. В случай, че “FedEx” заплати авансово суми под формата на мита и данъци в първоначалната точка или при връщането на Пратката, Изпращачът също така ще носи отговорност за такива суми и всички такси и допълнителни такива, във връзка с авансовото плащане на митата и данъците от страна на “FedEx”.
 • Всички Пратки могат да бъдат забавени, ако “FedEx” не е в състояние да получи удовлетворително потвърждение на договореностите за възстановяване на авансово заплатени суми за мита и данъци. Тези забавяния, както и всеки друг пропуск да се спазят настоящите Условия ще означават отказ от поемане на отговорност и няма да се считат за пропуск да бъде извършена услугата и няма да се покриват от Гаранцията “Връщане на пари” (Вж. Раздел 17: ГАРАНЦИЯ “ВРЪЩАНЕ НА ПАРИ”; както и Раздел 19: “ОТКАЗ ОТ ПОЕМАНЕ НА ОТГОВОРНОСТ”).
 • В случай, че “FedEx” извърши заплащане на мита и данъци, “FedEx” си запазва правото да начисли допълнителна такса. Изпращачът трябва да се обърне към ценоразписите на “FedEx”, валидни по време на извършването на изпращането, или да се свърже с “FedEx” за разяснение относно тези допълнителни такси. Независимо, че “FedEx” си запазва правото да продаде на търг или по друг начин да се освободи по друг начин от стоките, с цел да си възстанови невъзстановените суми, Изпращачът ще остане отговорен за тях.
14. МАРШРУТ И ДОСТАВКА
 • “FedEx” си запазва правото да избере за Пратката такъв маршрут, какъвто сметне за подходящ. Не съществуват транзитни места, които се договарят при подаването на Пратката. “FedEx” не поема задължението да промени маршрута на Пратката към трета държава или да транспортира Пратката с определено въздухоплавателно средство, или през определен маршрут, или да направи връзка в дадена точка, според каквото и да е разписание. “FedEx” си запазва правото без предизвестие да сменя превозвача или въздухоплавателното средство, да се отклонява от маршрута или маршрутите, както и да превозва Пратката чрез моторно превозно средство. Изпращачът приема, че “FedEx” има право да отклони Пратка (включително и да ползва други превозвачи), с цел улесняване на доставката.
 • Пратките се доставят на адреса на Получателя. Няма задължение дадена Пратка да се достави лично на Получателя. “FedEx” може да извърши доставка до лице, различно от това, отбелязано на Въздушната товарителницата. Адресът на Пратката трябва винаги да включва пълния адрес на Получателя, както и телефонния или факс номер. (Пратки не могат да се доставят до пощенски кутии).
 • При никакви обстоятелства “FedEx” не носи отговорност за искове, свързани с конфискуване или задържането на стока по време на транзитно преминаване през митницата или през други държавни власти.
 • Пратки до хотели, правителствени офиси или сгради, университетски сгради или други, които имат помещения за поща или централни офиси за получаване на поща могат да бъдат доставени до помещенията за поща или централните офиси за получаване на поща.
 • Доставки в събота, където те се предлагат, подлежат на допълнителна такса в страните, където събота не е официален работен ден.
 • Опцията “FedEx Europe First service” за доставки рано сутрин, където тя се предлага, подлежи на допълнителна такса (“Такса първа доставка на “FedEx”).
15. УСЛУГА ЗА ПОВТОРНА ДОСТАВКА
 • Услугата за повторна доставка няма да се таксува допълнително. След всеки опит за доставка на адреса на Получателя ще бъде оставено съобщение за това, включващо датата и часа на опита за доставка. Всяка Пратка, която не може да бъде доставена в рамките на три (3) опита за доставка, ще бъде върната в най-близкия офис на “FedEx” и ще бъде направен опит да се уведоми Получателя за това. В случай на доставка на частен адрес, (“Доставки на адрес на местоживеене”), ще бъде направен само един повторен опит за доставка след първоначалния.
 • Ако Пратката не е била доставена след три (3) опита за доставка (два (2) в случай на Доставки на адрес на местоживеене”), или след като е била съхранявана в рамките на пет (5) работни дни от датата на получаване на Пратката и освобождаването й от митницата и изпращането и към станцията- дестинация, тя ще се счита за пратка, която не може да бъде доставена (Вж. Раздел 16: “ПРАТКИ, КОИТО НЕ МОГАТ ДА БЪДАТ ДОСТАВЕНИ”).

16. ПРАТКИ, КОИТО НЕ МОГАТ ДА БЪДАТ ДОСТАВЕНИ

16.1 Дадена Пратка се счита за “пратка, която не може да бъде доставена”, ако
(i) адресът на Получателя е непълен, нечетлив, неправилен, или не може да бъде локализиран,
(ii) доставката е невъзможна поради невъзможността да се открие лице, което да приеме доставката, или отказ на съответното лице да приеме доставката или да се подпише за доставка на Пратката по време на първоначалния опит или при повторните опити,
(iii) Пратката не може да бъде освободена на Митницата,
(iv) Пратката най-вероятно би причинила щети или забавяне на други Пратки или стока, или може да нанесе телесни повреди,
(v) Пратката съдържа забранени предмети,
(vi) Получателят не е в състояние или отказва да заплати Пратка по “Сметка Получател”, или
(vii) съдържанието на Пратката или опаковката са повредени до такава степен, че тяхното повторно опаковане е невъзможно.

16.2 В случай, че дадена Пратка не може да се достави по определена причина, “ FedEx” може да опита да уведоми Изпращача да уреди връщането на Пратката без да нарушава местните регулаторни ограничения. Ако Изпращачът не може да бъде открит в рамките на пет (5) работни дни, или не предостави инструкции в рамките на разумен срок, определен от “FedEx”, по своя преценка “Fedex” може да върне Пратката до Изпращача, да я остави в склад за стандартни пратки или в Митнически склад, или да се освободи от Пратката. Изпращачът ще носи отговорност за всички такси и разходи, понесени при връщането, съхранението или освобождаването от Пратка, която не може да бъде доставена, с изключение на случаите когато Пратката не е могла да бъде доставена по вина на “FedEx”. За върнати Пратки, съдържащи опасни стоки, Изпращачът трябва да предаде попълнена Въздушна товарителница за връщане, както и цялата останала необходима документация.

16.3 Таксите за върната Пратка ще се начисляват на Изпращача, заедно с първоначалните такси, с изключение на случаите, когато Пратка не е могла да бъде доставена по вина на “FedEx”. Също така се включват и допълнителни такси, заплатени от “FedEx”, включващи, но без да се ограничават до мита, данъци, такси за съхранение, където е приложимо.

17. ПОЛИТИКА ПО ГАРАНЦИЯ “ВРЪЩАНЕ НА ПАРИ”

17.1 “FedEx” предлага Гаранцията “Връщане на пари” за следните услуги (ако и където това се предлага): “FedEx International First”, “FedEx International Next Flight”, “FedEx International Priority”, “FedEx International Priority Freight”, “FedEx International Economy Freight”, “FedEx International Priority Plus”, “FedEx International Broker Select” и кутии “FedEx” 10 килограма и “FedEx” 25 килограма. При поискване “FedEx” може да върне сума или да намали от суматата по фактурата транспортните такси на Изпращача, ако първият опит за доставка на дадена Пратка стане 60 секунди или повече след приложимото “Време за извършване на доставка” (“Неизвършена услуга”). Независимо от това, политиката относно Гаранцията “Връщане на пари” ще бъде приложена единствено когато е поет срок за извършването на доставката от страна на “FedEx” след вземане на Пратката. Настоящата Гаранция “Връщане на пари”, ако се предлага (клиентите трябва да се свържат с “FedEx” за подробности), може да бъде спряна или отменена без предизвестие. С цел да се отговори на изискванията за връщане на пари или за намаляване на сумата по фактура, трябва да се имат предвид следните ограничения:
a) Когато освобождаването от митницата или от други регулаторни обекти е забавено поради инспекция или поради изисквания за анализиране на Пратката, или поради грешки или пропуски в документацията от страна на Изпращача, времето за извършване на доставка се променя с добавянето на един работен ден за всеки ден (или част), през който тези разрешения са забавени;
б) За фактурирани Пратки и за Пратки изпратени чрез автоматизирано устройство за изпращане, “FedEx” трябва да получи уведомление в писмен вид за “Неизвършена услуга” в рамките на 15 дни от датата на фактурата. Изпращачът трябва да приложи с доказателство за плащането номера на фактурата за съответното плащане. Ако дадена фактура не е платена в пълен размер, причината за всяка неплатена такса трябва да се отбележи на съответната Въздушна товарителница или Номер за проследяване на Пакета;
в) За Пратки, които не са фактурирани от “FedEx” (платени в брой, с чек, с пощенски запис или кредитна карта), Изпращачът трябва да уведоми писмено “FedEx” за “Неизвършена услуга” в рамките на 15 дни след датата на Пратката;
г) Уведомяването трябва да включва Номер на сметката, ако има такава, Въздушна товарителница или Номер за проследяване на Пакета, датата на изпращане и пълната информация за Получателя;
д) Не се счита, че е налице “Неизвършена услуга”, ако в рамките на 30 дни след уведомяването на “FedEx”, “FedEx” предостави доказателство за навременна доставка, състоящо се от датата и часа на доставка и името на лицето, подписало се за Пратката, или информация за изключения при предоставяне на услуга, отразяваща, че пропускът да се доставки пратка навреме се дължи на условия, допускащи удължаване на срока за доставка или обстоятелства, посочени в Раздел 19: “ОТКАЗ ОТ ПОЕМАНЕ НА ОТГОВОРНОСТ”;
е)   Позволява се само едно възстановяване на сума и намаляване на сума по фактура за Пакет. Ако услугата не бъде извършена за който и да е Пакет в Пратка с много пакети, се възстановява или се намалява по фактура такава част от сумата, каквато съответства на таксата за превоз на този Пакет;
ж)   Сума се възстановява или се намалява по фактура единствено при положение, че при подаването на Пратката е предоставена пълна информация за Получателя. Пълната информация за Получателя трябва да бъде предоставена или в Товарителницата за въздушен превоз или чрез автоматизираното устройство за изпращане;
з)   Сума не се възстановява и не се намалява по фактура за Пратки, забавени поради неправилно попълнен адрес или поради липсата или отказа на дадено лице да приеме доставката, независимо от това дали Пакетът е бил върнат на Изпращача, или да се подпише за Пакета или поради други причини, с продължителност, допускаща удължаване на срока за доставка или причините, посочени в Раздел 19: “ОТКАЗ ОТ ПОЕМАНЕ НА ОТГОВОРНОСТ”;
и) Настоящата Гаранция “Връщане на пари” е приложима единствено при транспортни такси и не може да се прилага по отношение на мита, данъци или такси за декларирана стойност, както и други Такси;
й) Сума не се възстановява и не се намалява по фактура за клиенти, използващи автоматизирани устройства за изпращане, ако са използвани грешни номера за проследяване на Пакета или Пратката;
к) Не се счита, че е налице “Неизвършената услуга”, ако към момента на изпращането се предостави фактура за плащане по Номера на сметката на “FedEx”, от клиент, който не е бил с добро кредитно състояние, и Пакетът е бил задържан до осигуряване на алтернативенн начин плащане. За целите на настоящото условие, “добро кредитно състояние” означава (1) дължимите плащания плащане към сметката на “FedEx” са текущи, (2) Сметката не е в състояное “плащане единствено в брой” и (3) и за търговски или бизнес Сметки, балансът не надвишава кредитния лимит, установен от “FedEx”.
л) Настоящата Гаранция “Връщане на пари” не е приложима при случаи на пратки, които не могат да бъдат доставени или върнати Пратки, или както и за Пратка, съдържаща опасни стоки.
м) Настоящата Гаранция “Връщане на пари” не се прилага при забавяния в доставката, причинени спазване на политика на “FedEx” относно стратегии за заплащане на мита и данъци преди освобождаването от митницата или при доставката.

17.2 В случай, че Изпращачът избере “FedEx International Priority” с опцията “FedEx Europe First service”, “FedEx” ще възстанови при поискване или сумата или ще намали от сумата по съответната фактура
i) Таксата “FedEx Europe First Delivery” /първа доставка в Европа/, заплатена от Изпращача, но не и таксите за транспортиране, ако първият опит за доставка на Пратка стане 60 секунди или повече след съответното “Време за извършване на доставка” за опцията “FedEx Europe First” и
ii) Транспортните разходи на Изпращача (в допълнение на таксата “ FedEx Europe First Delivery”) ако първият опит за доставка на Пратка стане 60 секунди или повече след съответното “Време за извършване на доставка” при опцията “FedEx International Priority”, без опцията “FedEx Europe First service”. Всички ограничения, посочени в Раздел 17.1 се прилагат с еднаква сила при опцията “FedEx Europe First service”.

18. ДЕКЛАРИРАНА СТОЙНОСТ И ОГРАНИЧЕНИЯ НА ОТГОВОРНОСТТА

18.1 Освен ако Изпращачът не впише по-висока Декларирана стойност за превоз във Въздушната товарителница, отговорността на FedEx е ограничена до по-високата от двете стойности: а) стойността, предвидена в приложимата международна спогодба или б) двадесет и две (22) Евро на килограм. Декларираната стойност за превоз не може да надвишава декларираната митническа стойност.

18.2 “FedEx” не предоставя отговорност за товара или застраховка срещу всякакви рискове, но Изпращачът може да заплати допълнителна такса за Декларирана стойност за превоз над лимитите, посочени в Раздел 18.1 по-горе. Изпращачът трябва да провери тарифите на “FedEx” в сила към датата на изпращане или да се свърже с FedEx за разяснение на допълнителната такса. Декларираната стойност за превоз на всеки Пакет представлява максималната отговорност на “FedEx” по отношение на превоза на същия Пакет, включително, но не само, всякаква загуба, повреда, забавяне, погрешна доставка, непредоставяне на информация, или погрешно предоставяне на информация, отнасяща се до Пратката. Излагането на и риска от загуба, надвишаващи Декларираната стойност за превоз, се поема от Изпращача. Съветваме клиентите да се свържат със застрахователния си агент или посредник за застрахователно покритие. ДОРИ АКО БЪДЕ ДЕКЛАРИРАНА ПО-ВИСОКА СТОЙНОСТ, ОТГОВОРНОСТТА НА “FEDEX” ЗА ЗАГУБА ИЛИ ПОВРЕДА НА СЪДЪРЖАНИЕТО НА ПРАТКА НЕ МОЖЕ ДА НАДВИШАВА ДЕЙСТВИТЕЛНАТА СТОЙНОСТ НА СЪДЪРЖАНИЕТО НА ПРАТКАТА, КАТО “FEDEX” ИМА ПРАВО ДА ПОТЪРСИ НЕЗАВИСИМО ДОКАЗАТЕЛСТВО ЗА СТОЙНОСТТА НА СЪДЪРЖАНИЕТО НА ПРАТКАТА, ЗА КОЯТО Е НАПРАВЕНА РЕКЛАМАЦИЯ.

18.3 Максималната Декларирана митническа стойност и за превоз е ограничена и може да варира в зависимост от местоположението. Максималната Декларирана митническа стойност и за превоз на съдържанието на “FedEx Envelope” или “FedEx Pak”, независимо от дестинацията, е 100 щ.д. на Пратка или 9.07 щ.д. на паунд – която стойност е по-висока. Стоки със стойност (действителна или декларирана), надвишаваща тези стойности, НЕ ТРЯБВА да се изпраща във “FedEx Envelope” или “FedEx Pak”. Изпращачът трябва да провери тарифите на “FedEx” в сила към датата на изпращане или да се свърже с “FedEx” за разяснение на лимитите на декларирана стойност.

18.4 За Пратки, съдържащи следните ценни предмети, Декларираната стойност за превоз е също ограничена и зависи от съдържанието и дестинацията на Пратката:

 • Произведения на изкуството, включително творби, създадени или разработени чрез приложение на умение, вкус или творчески талант, предназначени за продажба, излагане или колекциониране. Това включва, без ограничения, предмети като картини, рисунки, вази, гоблени, печатни материали в ограничен тираж, произведения на изящните изкуства, статуи, скулптури, колекционерски предмети, изработени по поръчка или персонализирани музикални инструменти или подобни предмети.
 • Антики или колекционерски предмети, както и всякакви стоки, които представят стила или модата на отминала епоха и чиято история, възраст или рядкост допринасят за нейната стойност. Тези предмети включват, но не само, мебели, сервизи и прибори за маса, порцеланови изделия, керамични и стъклени изделия. Колекционерските предмети може да са съвременни или да се отнасят за отминала епоха.
 • Филмови, фотографски изображения, включително фотографски негативи, фотографски плаки и фотографски диапозитиви.
 • Стоки, които поради естеството си са особено податливи на щета или пазарната стойност на които е особено променлива или трудна за определяне.
 • Бижута, включително, но не само, декоративна бижутерия, часовници и техни части, монтирани скъпоценни камъни (полускъпоценни или скъпоценни, срязани и несрязани), промишлени диаманти и бижута от благородни метали.
 • Благородни метали, включително, но не само, злато и сребро, сребърни кюлчета или прах, проби злато или платина (освен вградените в електронни машини и оборудване).
 • Кожи, включително, но не само, кожени облекла, облекла, гарнирани с кожа и необработена кожа.

Изпращачът трябва да провери тарифите на FedEx в сила към датата на изпращане или да се свърже с FedEx за разяснение на лимитите на декларирана стойност. Вносът на някои от предметите, изброени по-горе, може да е забранен в определени страни.

18.5 Когато изпращачът не е посочил Декларираната стойност за превоз на всеки отделен Пакет във Въздушната товарителница, а е посочил обща декларирана стойност за всички Пакети, декларираната стойност за всеки Пакет се определя като общата декларирана стойност се раздели на броя Пакети във Въздушната товарителница, освен ако изпращачът не представи доказателство, подкрепящо друг вид разпределяне на стойността. Декларираната стойност на Пакет не може във никакъв случай да надвишава декларираната стойност на Пратката.

18.6 FedEx не носи отговорност за загуба, повреда, забавяне, погрешна доставка или недоставяне на неприемливи Пратки, включително, но не само, пари в брой или валута (виж Раздел 8: ПРЕДМЕТИ, КОИТО НЕ СЕ ПРИЕМАТ ЗА ТРАНСПОРТИРАНЕ).

18.7 Декларирането на стойност, надвишаваща максимално разрешените от “FedEx” стойности, е невалидно. Приемането от страна на “FedEx” на Пратка с декларирана стойност, надвишаваща максимално разрешените от “FedEx” стойности в резултат на невнимание, не представлява отказ от разпоредба или лимити, посочени в настоящите Условия по отношение на такава Пратка.

18.8 В случай че декларираната стойност за превоз за дадена Пратка надвишава разрешените лимити (Виж Раздели 18.3 и 18.4), тази стойност автоматично бива намалена до разрешените лимити за същата Пратка.

18.9 Независимо от декларираната стойност на даден Пакет, отговорността на “FedEx” за загуба, повреда, забавяне, погрешна доставка, недоставяне, погрешна информация, непредоставяне на информация или погрешно предоставяне на информация, не може да надвишава разходите за поправка на Пратката, амортизируемата й стойност или възстановителната стойност на същата – която от изброените е по-ниска.

19. ОТКАЗ ОТ ПОЕМАНЕ НА ОТГОВОРНОСТ

19.1 ПРИ НИКАКВИ ОБСТОЯТЕЛСТВА “FEDEX” НЕ НОСИ ОТГОВОРНОСТ ЗА ПРЕКИ ИЛИ СЛУЧАЙНИ, СПЕЦИАЛНИ ИЛИ КОСВЕНИ ЩЕТИ, НАДВИШАВАЩИ ДЕКЛАРИРАНАТА СТОЙНОСТ (СПОРЕД ЛИМИТИТЕ, ПОСОЧЕНИ В РАЗДЕЛ 18) ИЛИ ОГРАНИЧЕНИЕТО НА ОТГОВОРНОСТ, СЪГЛАСНО ВАРШАВСКАТА КОНВЕНЦИЯ (С ПОСЛ. ИЗМ.), КОЯТО ОТ ДВЕТЕ СТОЙНОСТИ Е ПО-ВИСОКА, НЕЗАВИСИМО ДАЛИ “FEDEX” Е БИЛ ИЛИ БИ ТРЯБВАЛО Е УВЕДОМЕН, ЧЕ СЪЩИТЕ БИХА МОГЛИ ДА БЪДАТ ПРЕТЪРПЕНИ, ВКЛЮЧИТЕЛНО, НО НЕ САМО, ПРОПУСНАТИ ПОЛЗИ ИЛИ ЗАГУБА НА ПРИХОДИ.

19.2 ПРИ НИКАКВИ ОБСТОЯТЕЛСТВА “FEDEX” НЕ НОСИ ОТГОВОРНОСТ ЗА КОСВЕНИ ИЛИ НЕПРЕКИ ЗАГУБИ ИЛИ ЩЕТИ, ВКЛЮЧИТЕЛНО, НО НЕ САМО, ПРОПУСНАТИ ПОЛЗИ ИЛИ ЗАГУБА НА ПРИХОДИ, ОСВЕН АКО СЪЩИТЕ НЕ СА ПРИЧИНЕНИ В РЕЗУЛТАТ НА УМИШЛЕНО ВИНОВНО ДЕЙСТВИЕ ИЛИ ГРУБА НЕБРЕЖНОСТ ОТ СТРАНА НА “FEDEX”.

19.3 “FedEx” не носи отговорност за загуби или забавяния при определени обстоятелства, посочени в Раздел 19.4. Излагането на и риска от такава забавяния или забавяне се поема от Изпращача, като Изпращачът трябва да се свърже със застрахователен агент или посредник, ако желае застрахователно покритие. “FEDEX” НЕ ОСИГУРЯВА ЗАСТРАХОВАТЕЛНО ПОКРИТИЕ.

19.4 FedEx не носи отговорност за загуба, повреда, забавяне, погрешна доставка или недоставяне или погрешна информация и не извършва корекции, не възстановява суми и не намалява суми в резултат на същите, включително, но не само, загуба, повреда, забавяне, погрешна доставка, недоставяне или погрешна информация, причинени или произтичащи от:
а) действие, неизпълнение на задължения или бездействие на Изпращача, Получателя или друга страна, имаща интерес по отношение на Пратката;
б) естеството на Пратката или неин дефект, характеристика или присъщ недостатък;
в) нарушение на условията на Въздушната товарителница или настоящите Условия, тарифа или други условия, приложими по отношение на Пратката, включително, но не само, неправилно деклариране на товара, неподходяща или недостатъчна опаковка, обезопасяване, маркировка или адресиране на Пратки;
г) събития, извън контрола на “FedEx”, включително, но не само, опасности във въздушното пространство, обществени врагове, държавни органи, действащи с разумно предполагаема или фактическа законна сила, действия или бездействия на Митнически длъжностни лица, бунтове, стачки или други местни спорове, граждански безредици, опасности съпътстващи състояние на война или климатични условия, национални или местни нарушения в организацията на въздушни или наземни транспортни мрежи, криминални деяния на лице(а) или организации, включително терористични действия, стачки или очаквани стачки, природни бедствия, нарушение в работата на или неизправност в комуникационни и информационни системи (включително, но не само, системи на “FedEx”), механично забавяне или условия, които представляват опасност за персонала на “FedEx”;
д) действия или бездействия на лице, които са различни от спазването от страна на “FedEx” на устни или писмени указания за доставка от Изпращача, Получателя или лица, представящи се за представители на Изпращача или Получателя;
е) загуба или щета на предмети, опаковани и запечатани в Пакети от Изпращача, при условие че при доставка печатът не е нарушен и Пакетът е запазил основната си цялост;
ж) забавяне на доставка или невъзможността на “FedEx” да извърши доставка поради действия или бездействия на Митнически служби или други регулаторни агенции;
з) забавяне на доставка в резултат на спазването на политиките на “FedEx” по отношение на заплащането на мита и данъци;
и) невъзможността на “FedEx” да предостави копие от разписката за получаване или копие от подписа, който се взима при доставка;
й) изтриване на данни, загуба или невъзстановимост на данни, съхранявани на магнитни ленти, файлове или друг вид носители на информация, или изтриване или повреда на фотографски изображения или саундтрак записи от проявена филмова лента;
к) повреда при транспортиране или пренасяне на флуоресцентни тръби, неонови осветителни тела, неонови реклами, рентгенови тръби, лазерни тръби и крушки или други силно чупливи предмети;
л) неспазването от страна на “FedEx” на обозначения за разположение на пакета (например, стрелки „UP” и маркировки „THIS END UP”).
м) изпращането на стоки от страна на Изпращача в опаковка, която не е одобрена от “FedEx” преди изпращането, когато такова предварително одобрение е препоръчително или задължително;
н) неуведомяване на Изпращача от страна на “FedEx” за забавяне, загуба или повреда или неточност в такова уведомление;
о) предадени пратки без да е взет подпис, ако е подадено подписано от Получателя разрешение за свободно предаване.
п) липсата на или невъзможността за опит от страна на “FedEx” да се свърже с Изпращача или Получателя относно непълен или неточен адрес, неточна или непълна документация, неплащане на мита и данъци, необходими за освобождаването на Пратка, или непълен или неточен адрес на митнически агент.
р). Загуба или щета на Пакет, за която “FedEx” не разполага с документ за приемане;
с) изпращане на макети (включително, но не само, архитектурни модели, къщички за кукли и т.н.)
т) повреда на куфари, багаж, куфари за дрехи, алуминиеви куфари, пластмасови куфари, или други предмети, чието външно покритие може да бъде повредено от залепващи етикети, замърсяване или маркировки, освен ако не бъдат поставени в подходящ, защитен контейнер за транспортиране.
у) повреда, забавяне или загуба на Пратка, съдържаща забранен предмет;
ф) повреда, дължаща се на факта, че Изпращачът не е пакетирал изпращания материал по начин, който е подходящ да го защити от повреда, което се определя от разумната преценка на “FedEx” предвид боравенето, което е обичайно за превозвач като “FedEx”.

19.5 Освен в случаите на преднамерено действие от страна на “FedEx”, Изпращачът носи отговорност за всички щети, причинени на “FedEx” или на трето лице от Пратката. Изпращачът се задължава да гарантира и да освобождава FedEx от отговорност във връзка с искове за обезщетение от трети страни, и по-специално Получателя, за отговорност, надвишаваща отговорността, поета по настоящите Условия.

19.6 Плащания от страна на “FedEx” във връзка с рекламация на Изпращача или трета страна не се считат поемане на отговорност.

20. ОТКАЗ ОТ ГАРАНЦИИ

Освен изрично посоченото в настоящото, FedEx не дава никакви изрични или косвени гаранции.

21. РЕКЛАМАЦИИ

21.1 Рекламации за повреди или забавяния   Рекламации до “FedEx” се подават в писмен вид в рамките на 6 месеца от датата на приемане на Пратката, като след този срок срещу “FedEx” не могат да бъдат предявявани искове за обезщетение. Получаването на Пратката от Получателя без писмена забележка за повреда в разписката за получаване е очевидно доказателство, че Пратката е била доставена в добро състояние. Услoвие “FedEx” да разгледа дадена рекламация е Получателят да предостави за оглед от “FedEx” съдържанието, както и оригиналните транспортни картонени кутии и опаковка, в които Пратката е била транспортирана. “FedEx” си запазва правото на оглед на повредените Пратки на адреса на клиента, както и да взема обратно повредения Пакет за оглед в помещение на FedEx. Всички оригинални транспортни картонени кутии, опаковка и съдържание трябва да се предоставят на “FedEx” за оглед и да се задържат до приключване на рекламацията.

21.2 Рекламации за загуба, недоставяне или погрешна доставка Всички рекламации за загуба, недоставяне или погрешна доставка трябва да бъдат получени от “FedEx” в писмен вид в срок от 6 месеца от датата на приемане наПратката от “FedEx”. FedEx приема само рекламации, предявени от Изпращача, освен ако Изпращачът не предостави писмено разрешение за приемане на рекламацията от Получателя.

21.3 Предявяване на рекламация и срок В рамките на 30 дни след уведомлението до FedEx за рекламацията, същата трябва да бъде документирана като до “FedEx” се изпрати цялата приложима информация, отнасяща се до нея. “FedEx” няма задължение да предприеме действия във връзка с рекламации, докато не бъдат изплатени всички Такси; стойността на рекламацията не трябва да се приспада от тези такси. Правото на предявяване на иск за компенсации срещу “FedEx” изтича, ако в рамките на две (2) години от датата на доставка (в случай на повреда) или датата, на която Пратката е трябвало да бъде доставена (в случай на загуба, недоставяне, погрешна доставка или забавяне на доставката) не бъдe заведено съдебно дело. С цел изчисление на крайния срок, за договорената дата на доставка се приема деня, следващ датата на Изпращане. Разпоредби за давност, предвиждащи по-кратки законови или договорно съгласувани разпоредби, имат преимуществена сила над настоящата разпоредба. Във връзка с една Пратка може да бъде предявена само една рекламация. Приемането на изплащане на обезщетение по рекламация обезсилва всяко право на получаване на други обезщетения или искове за допълнителни компенсации във връзка с тази Пратка.

21.4. За счетените за основателни рекламации, размерът на обезщетението за:

 • унищожена или загубена пратка, която не е застрахована по реда и условията на настоящите общи условия, възлиза на сумата от цената за извършване на куриерската услуга и 22 евро за килограм от загубената или унищожена пратка, но не повече от сумата от цената за извършенаста услуга и декларираната върху товарителницата от изпращача стойност на съдържанието на загубената или унищожена пратка
 • за недоставена в срок пратка – стойността на цената за извършване на куриерската услуга, освен в случаите когато съгласно тези Общи условия “FedEx” не носи отговорност за неспазване параметрите на услугата;
 • За частично повредена или ограбена пратка, която не е застрахована по реда и условията на настоящите общи условия- 22 евро за килограм от частично повредената или ограбена пратка, но не повече от декларираната върху товарителницата от изпращача стойност на съдържанието на частично повредената или ограбена пратка.

21.5. Размерът на обезщетението за застраховани пратки покрива обявената застрахователна стойност.

21.6. Срокът за изплащане на обезщетения по счетени за основателни рекламации е 10 дни от датата на изготвяне на отговора на рекламацията.

22. ДОПЪЛНИТЕЛНИ ТАКСИ

“FedEx” си запазва правото да начислява такси за гориво и други допълнителни такси върху Пратки без писмено предизвестие. Продължителността и стойността се определят по преценка на “FedEx”. С предаване на Пратката на “FedEx” Изпращачът се съгласява да изплати допълнителните такси в сила към датата на нареждането или времето на вземане – която от двете е по-късна, като допълнителните такси се определят по собствена преценка на “FedEx”. Подробности за текущите допълнителни такси могат да бъдат предоставени при поискване.

23. ЗАПАЗВАНЕ НА ПРАВА

В случай че “FedEx” не успее да наложи или приложи дадена разпоредба от настоящите Условия, това не представлява отказ от същата разпоредба и не отнема правото на “FedEx” да прилага тази разпоредба.

24. ЗАДЪЛЖИТЕЛНА СИЛА НА ЗАКОНА

Настоящите Условия не изключват отговорност, когато изключването на тази отговорност е забранено от закон. Дотолкова доколкото разпоредба, съдържаща се в настоящите Условия или упомената в тях, може да противоречи на приложима международна спогодба, местен закон, правителствени наредби, заповеди или изисквания, същата разпоредба се ограничава до максимално допустимата степен и, така ограничена, остава в сила като част от споразумението между “FedEx” и Изпращача. Невалидността или неприложимостта на някоя от разпоредбите, не оказва влияние върху останалата част от настоящите Условия.

25. ЗАЩИТА НА ДАННИ

25.1 “FedEx” гарантира, че:
а) спазва всички задължителни приложими закони, разпоредби и правила, отнасящи се до защитата или конфиденциалността на лични данни, обработвани от “FedEx” при изпълнение на Пратката.
б) поддържа подходящи системи за сигурност във връзка с данните, съхранявани от “FedEx” с цел защита от незаконен или неразрешен достъп или използване на данни и тяхната случайната загуба или повреда.
в) обработва лични данни до степен, до която това е необходимо за изпълнение на Пратката;
г) данните се съхраняват доколкото същото е разумно необходимо;

25.2 С предоставянето на лични данни на “FedEx”, “Изпращачът” се съгласява “FedEx” да използва тези данни за целите на “FedEx” (или на негови представители или подизпълнители), изпълняващи задълженията си по съответната Въздушна товарителница и Условията.

25.3 Във връзка с данни, предоставени от Изпращача, отнасящи се за Адресат или трето лице във връзка с Пратка, Изпращачът гарантира, че е спазил приложимите закони за защита на данни, включително, че се е сдобил с всички необходими съгласия и одобрения за предоставянето на тези данни на “FedEx” и обработването на тези данни от страна на “FedEx” за изпълнението на Пратката.

25.4 Във връзка с изпълнението на Пратката “FedEx” може да използва услугите на подизпълнители или представители и се задължава данните да им се предоставят само и единствено за изпълнение на услугите им във връзка с Пратката и съгласно настоящите Условия.

25.5 Federal Express Europe Inc., както и Federal Express Corporation са дружества, регистрирани в Съединените американски щати с дейност в страните по света. В резултат на изпълнението на Пратка, лични данни за Изпращачите и Получателите ще бъдат предадени на Съединените Американски Щати и други държави извън Европейската икономическа зона, които могат да имат различни нива на защита по отношение на личните данни. С предаване на Пратката и подписване на Въздушната товарителница Изпращачът се съгласява с прехвърлянето на такива лични данни на тези държави.

БЕЗПЛАТЕН НАЦИОНАЛЕН Телефон: 0800 11 000
ул. Източна тангента №100
София 1592
България

FedEx Express